top of page

خدمات پورتولینگو

مشاوره و ثبت نام فرزندان شما در بهترین مدارس پرتغال با توجه به محل سکونت شما

آموزش زبان پرتغالی اروپایی از پایه تا سطح C2

حضور  و انجام مکاتبات تجاری با شرکت های پرتغالی زبان

ترجمه همزمان

ترجمه رسمی مدارک شما از زبان فارسی/انگلیسی به پرتغالی در کشور پرتغال

مشاوره به فرزندان شما در مقطع دبیرستان جهت انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه طبق استانداردهای وزارت آموزش کشور پرتغال

bottom of page